I love fashion but I hate you.

Posts Tagged ‘jfk’

JFK, Savior

JFK, Savior

JFK, Messiah